REGULAMENT

de atestare a cadrelor didactice

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat īn conformitate cu art. 50, art. 54, alineatul 10, şi art. 56, p. (e) din Legea īnvăţămîntului a Republicii Moldova, cu actele normative, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

2. Regulamentul stabileşte modul de realizare a procesului de evaluare a cadrelor didactice/manageriale din învăţămîntul preuniversitar şi superior de scurtă durată.

3. Obiectivele atestării cadrelor didactice:

4. Atestarea cadrelor didactice/manageriale este realizată de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, direcţiile judeţene (municipale) de învăţămînt, tineret, sport (īn continuare - direcţie de īnvăţămînt) şi instituţiile de învăţămînt īn colaborare cu organele sindicale de ramură.

5. Atestarea cadrelor didactice/manageriale este obligatorie pentru confirmarea īn funcţie şi benevolă pentru obţinerea gradelor didactice.

Nu se supun atestării obligatorii:

6. Atestarea se realizează o dată în 5 ani prin confirmarea īn funcţie şi conferirea consecutivă a gradelor doi, întīi şi superior.

Cadrele manageriale sīnt atestate şi obţin grade didactice la specializarea management educaţional.

Pentru a obţine un grad didactic (sau următorul grad), cadrul didactic/managerial poate depune cerere nu după expirarea a 5 ani, ci în decurs de 5 ani, īnsă m mod obligatoriu se va respecta consecutivitatea. Dacă un cadru didactic/managerial are gradul didactic doi, el poate pretinde la gradul întīi deja peste un an, dacă pregătirea profesională îi permite.

Atestarea este iniţiată la cererea administraţiei, a colectivului de muncă al unităţii de învăţămînt, a direcţiei judeţene (municipale) învăţămînt.

7. īn rezultatul atestării sīnt prevăzute următoarele calificative:

"Se confirmă în funcţie";

"Nu se confirmă în funcţie";

"Se conferă gradul didactic doi";

"Se conferă gradul didactic întīi";

"Se conferă gradul didactic superior";

"Se confirmă gradul didactic doi (întīi, superior)".

8. Deţinătorilor de grade didactice li se acordă un spor la salariu prevăzut de legislaţia în vigoare. Sporul la salariu se atribuie cadrului cu grad didactic şi pentru activitatea extraşcolară prestată în acelaşi domeniu.

9. Cadrele didactice care s-au transferat dintr-o unitate de īnvăţămînt īn alta, īn aceeaşi funcţie, sînt atestate după un an de activitate în instituţia respectivă, chiar dacă a expirat termenul de 5 ani de la ultima atestare.

Cadrele care s-au transferat īn instituţiile de īnvăţămînt din unităţi de alt profil decīt cel pedagogic vor fi atestate la confirmarea īn funcţie după 3 ani de activitate în instituţia respectivă. La obţinerea gradelor, această categorie de cadre va fi atestată numai după pregătirea conform unei programe speciale la psiho-pedagogie/management şcolar, după expirarea unui an de la confirmarea în funcţie.

Cadrele didactice/manageriale care se reangajează după concediul de maternitate sînt atestate nu mai devreme decīt după 1 an de activitate, ţinîndu-se cont de activitatea preconcedială.

10. Cadrele didactice/manageriale care urmează să fie atestate pot beneficia de perfecţionarea pregătirii profesionale, realizată în cadrul instituţiilor de reciclare, a! centrelor metodice judeţene (municipale) prin diverse forme: învăţămînt la distanţă, cursuri staţionare, seminare, stagii, consultaţii etc.

II. Organizarea procesului de atestare

11. Atestarea ca proces īncepe prin elaborarea planurilor de atestare care se elaborează īn instituţiile de īnvăţămînt pe o perioadă de 5 ani, respectînd următoarea consecutivitate: unităţile de învăţămînt prezintă direcţiilor judeţene (municipale) învăţămînt listele solicitanţilor pentru anul următor de studii; direcţiile de învăţămînt expediază planurile numerice (în cifre), m termenele stabilite (pīnă la 1 iunie), Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.

Instituţiile cu subordine republicană, precum şi ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt prezintă planurile de atestare Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei în aceleaşi termene.

12. Atestarea cadrelor didactice/manageriale este realizată de comisiile de evaluare pe teren (în continuare - comisii judeţene (municipale), comisiile republicane de evaluare şi Comisia Republicană de Atestare.

13. Comisiile judeţene (municipale) sînt constituite prin ordinul direcţiei judeţene (municipale) şi îşi desfăşoară activitatea conform unui orar stabilit de acestea.

14. īn componenţa comisiei sīnt membri ai administraţiei instituţiei de învăţămînt, profesori de discipline şcolare care deţin grade didactice (întīi sau superior), metodişti, inspectori ai direcţiilor judeţene (municipale) învăţămînt. īn calitate de preşedinte al comisiei este desemnat, de regulă, un formator local cu performanţe care deţine grad didactic (întīi sau superior).

15. Comisiile judeţene (municipale), (pentru confirmare īn funcţie şi pentru conferire/confirmare a gradelor didactice) au următoarele atribuţii:

Remunerarea comisiilor judeţene (municipale) se efectuează în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate, în corespundere cu salariul tarifar pe unitate de timp, păstrînd salariul la locul de bază.

Comisiile judeţene (municipale) prezintă Prezidiului judeţean (municipal) de atestare un Raport analitic cu privire la rezultatele evaluării pe teren a cadrelor didactice/manageriale din judeţ (municipiu).

Prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei sînt constituite comisii republicane de evaluare pe teren şi de evaluare īn sesiune pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale din instituţiile de īnvăţămînt cu subordonare republicană.

16. Comisiile republicane de evaluare pe teren şi de examinare m sesiune (pentru unităţile de învăţămînt superior de scurtă durată) sînt constituite din profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari (care, de regulă, au activat în īnvăţămîntul preuniversitar şi superior de scurtă durată), profesori şi manageri deţinători de grade didactice din colegii. Acestea exercită o funcţie mixtă (de evaluare pe teren şi de examinare în sesiune). Preşedinte al comisiei, de regulă, este numit un specialist în domeniul psihopedagogiei cu titlu ştiinţific.

17. Constatările comisiei judeţene (municipale) se înscriu īn Fişa de evaluare a activităţii cadrului didactic/managerial (Anexele nr. l, 2, 3). De asemenea, se īntocmeşte Procesul verbal al evaluării cadrului didactic/managerial (Anexa nr. 4). Cīte un exemplar al Fişei şi al Procesului verbal sīnt prezentate, īmpreună cu proiectul didactic (pentru gradul didactic întīi), proiectul ştiinţifico-metodic (pentru gradul didactic superior) şi rapoartele de formare continuă (pentru confirmarea gradului deţinut), direcţiilor judeţene (municipale) şi Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.

18. Organul superior cu drept de decizie īn problemele atestării īn teritoriu este prezidiul judeţean (municipal) de atestare, constituit prin ordinul direcţiei judeţene (municipale). Preşedinte al prezidiului este directorul general al direcţiei; membri ai prezidiului sīnt şeful Direcţiei inspectare şi evaluare (responsabil de atestare în teritoriu), şeful Centrului metodic judeţean, preşedinţi şi membri ai comisiilor judeţene (municipale) de evaluare, reprezentanţi ai sindicatului.

Prezidiul judeţean (municipal) de atestare, în şedinţe speciale, aprobă rezultatele evaluării pe teren şi ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea de către direcţiile de învăţămînt a ordinelor de confirmare īn funcţie, conferire/confirmare a gradului didactic doi.

Raportul analitic şi statistic cu privire la rezultatele atestării la gradul didactic doi este prezentat Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei pînă la 1 iunie.

19. Prezidiul judeţean (municipal) de atestare, pînă la 1 martie, prezintă Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei extrasul din procesul verbal al şedinţei în care se ia decizia privind īnaintarea candidaţilor pentru atestare la gradele īntīi şi superior. īn aceleaşi termene sīnt īnregistrate īn Direcţia perfecţionare, atestare proiectele didactice pentru gradele īntīi şi superior.

20. Īn dependenţă de rezultatele evaluării pe teren, aspiranţii susţin public (conform unui orar stabilit de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei) în faţa comisiei republicane de evaluare:

La susţinere pot participa cadrele didactice/manageriale din instituţiile preuniversitare şi superioare de scurtă durată din judeţe, părinţi, elevi, membri ai sindicatelor etc.

21. Comisiile republicane de evaluare se constituie pe arii curriculare şi specializări. Membri ai comisiilor republicane pot fi doctori în ştiinţe, conferenţiari, profesori universitari, lectori de la catedrele de profil din instituţiile de învăţămînt superior; colaboratori ştiinţifici de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; profesori şcolari, manageri şcolari, învăţători, deţinători de grade didactice. īn calitate de preşedinţi ai comisiilor republicane de evaluare sînt desemnaţi, de regulă, doctori în ştiinţe pedagogice.

Componenţa nominală a comisiilor republicane este aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.

22. Comisiile republicane de evaluare au următoarele atribuţii:

23. Comisiile republicane de evaluare īşi organizează activitatea în trimestrul doi al anului calendaristic (pentru conferirea/confirmarea gradului īntīi - īn judeţe (municipii), iar pentru gradul superior - īn mun. Chişinău), după cum urmează:

24. Activitatea comisiei este validă, dacă sînt prezenţi nu mai puţin de două treimi din membrii ei. în cazul īn care unul dintre membri nu poate participa la lucrările comisiei din motive obiective, el este înlocuit cu un altul prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.

Remunerarea membrilor comisiilor republicane de evaluare se efectuează în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate, în corespundere cu salariul tarifar pe unitate de timp, păstrînd salariul la locul de bază. (Anexa nr. 5).

25. Comisia Republicană de atestare, constituită prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, este organul superior cu drept de decizie īn problemele atestării cadrelor didactice/manageriale.

26. Comisia Republicană de Atestare are următoarele atribuţii:

- examinarea, īn şedinţe speciale, situaţiile de anulare a gradului didactic, retrogradare a cadrului didactic/managerial, suspendare a atestării sau alte litigii.

27. In scopul soluţionării unor probleme litigioase, Comisia Republicană de Atestare constituie grupuri de experţi, decizia finală aparţinînd Comisiei.

III. Conferirea şi confirmarea gradelor didactice

28. Conferirea şi confirmarea gradelor didactice se efectuează în baza strategiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, care pune în evidenţă:

29. Cadrelor angajate īn predarea mai multor discipline li se conferă grade didactice conform calificării din actul de studii, la obiectul sau obiectele solicitate (în cadrul ariei curriculare), respectīnd Regulamentul.

Īn cazul īn care cadrul didactic predă discipline care nu corespund specializării conform actului de studii, va fi confirmat în funcţie după 3 ani de activitate pedagogică m domeniul respectiv şi dacă are actul care certifică cursurile de recalificare în domeniu;

30. Etapa preliminară de atestare pentru solicitanţii de grade didactice este perfecţionarea pregătirii profesionale, realizată prin diferite forme, inclusiv şi în cadrul instituţiilor cu atribuţii de perfecţionare a personalului didactic/managerial. Cadrul didactic/managerial nu poate pretinde la grad, dacă nu are perfecţionarea generală obligatorie o dată la 5 ani (Legea învăţămîntului, art. 54, p. 8).

Rezultatele perfecţionării sînt indicate īn Procesul verbal al evaluării pe teren pentru acordarea gradului didactic.

31. Candidaţii la obţinerea gradelor didactice elaborează proiecte didactice (pentru gradul didactic întīi) şi proiecte ştiinţifico-didactice (pentru gradul didactic superior). Proiectele didactice sînt elaborate sub īndrumarea unui consultant, iar proiectele ştiinţifico-didactice – sub îndrumarea unui coordonator ştiinţific (Anexa nr. 6).

Cadrele manageriale vor susţine proiecte în domeniul managementului educaţional (studii privind perspectivele de dezvoltare a unităţii şcolare pe care o conduce, fundamentate psihopedagogic şi metodologic în baza unor investigaţii ştiinţifice).

Tematica orientativă a proiectelor de grad didactic este elaborată şi publicată anual în presa pedagogică.*

Proiectele respective au un caracter investigaţional, aplicativ şi se axează, m special, pe sistematizarea experienţei proprii, generalizarea unei probleme teoretice cu valorificări concrete în practica educaţională, efectuarea investigaţiilor ştiinţifice la nivelul unităţii de învăţămînt.

32. Gradul didactic doi se conferă în temeiul:

Cadrul didactic doi se conferă deţinătorilor diplomelor de magistru în temeiul:

33. Gradul didactic īntīi se conferă în temeiul:

34. Cadrelor didactice/manageriale, autori de manuale, programe, ghiduri etc., li se conferă gradul întīi īn temeiul:

35. Gradul didactic superior se conferă în temeiul:

36. Deţinătorilor de titluri şi grade ştiinţifice în pedagogie şi deţinătorilor de titluri ştiinţifico-didactice li se conferă grade didactice în temeiul: rezultatelor respective ale evaluării pe teren (conform cerinţelor unice) şi ale documentelor care certifică titlul deţinut.

37. Proiectele didactice/manageriale şi rapoartele de formare continuă sînt recenzate de specialişti de la catedrele de profil ale instituţiilor de învăţămînt superior şi postuniversitar din republică.

Rezultatele expertizei proiectelor didactice/manageriale pentru obţinerea gradelor didactice se formulează prin calificativele "admis", "respins" (cu argumentare).

Proiectele didactice/manageriale care au avizul pozitiv al comisiei de specialitate, īn baza unui ordin al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, se transferă şi se păstrează în fondurile bibliotecilor instituţiilor cu atribuţii de perfecţionare a personalului didactic.

38. Dacă candidatul nu susţine una din probele pentru gradul solicitat, rămîne la gradul precedent, cu dreptul de a relua numai proba nepromovată, o singură dată, în sesiunea următoare.

39. Candidaţii pentru conferirea gradelor didactice, care activează în instituţiile din învăţămîntul extraşcolar, prezintă, în cadrul evaluării pe teren, şi rapoarte de creaţie (concerte, spectacole, expoziţii etc.).

40. Confirmarea gradelor didactice deţinute, după expirarea termenului de 5 ani, se efectuează în temeiul:

Gradul didactic neconfirmat īşi pierde valabilitatea. Īn cazul īn care cadrul didactic/managerial nu susţine una din probele confirmării gradului deţinut, acest grad este retrogradat.

41. Conferirea gradelor didactice este certificată prin înscrierile de rigoare īn carnetul de muncă al pedagogului (ordinul respectiv al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei). Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad.

IV. Dispoziţii finale

42. Cadrele didactice/manageriale din īnvăţămîntul particular acreditat şi cele care activează în instituţiile de învăţămînt care nu sīnt īn subordine directă a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei beneficiază de dreptul de a fi atestate īn conformitate cu prezentul Regulament. Cheltuielile pentru desfăşurarea evaluării cadrelor din instituţiile nominalizate sînt suportate de aceste instituţii.

43. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei emite ordine de conferire şi confirmare a gradelor didactice doi (pentru instituţiile de subordine republicană), întīi şi superior, de regulă, la sfîrşitul anului de studii.

44. Litigiile apărute în rezultatul atestării sînt soluţionate de organele ierarhic superioare.

45. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decīt de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

46. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei va supraveghea modul de punere în aplicare a prezentului Regulament.

47. Cadrelor didactice/manageriale de vīrstă pensionară (care activează) li se păstrează gradul didactic deţinut, fără a mai fi supus confirmării.

48. Gradele didactice conferite īn alte ţări, pentru specialiştii invitaţi, vor fi recunoscute numai în cazul cīnd acest fapt este stipulat īn Protocolul de colaborare cu ţara respectivă.

Anexa nr. 1

Metodologia evaluării activităţii cadrului didactic*

Metodologia este orientată spre determinarea nivelului individual de manifestare (demonstrare) a capacităţilor (competenţelor) pedagogice ale cadrului didactic la lecţie.

 

 

Numele_________________________________________Data_________________

Disciplina_______________________________________

Unitatea de īnvăţămînt__________________________________________________

Grupa, clasa_____________________________________

 

 

 

Criterii de evaluare a activităţii cadrului didactic

Gradul de īndeplinire a criteriilor

(se indică prin semnul "+")

1

2

3

4

5

I. Reflectarea curriculumului şcolar în proiectarea didactică.

a) proiectarea didactică de lungă durată

b) proiectarea didactică a lecţiei

II. Aplicarea strategiilor didactice la lecţie.

III. Selectarea conţinutului de învăţare.

IV. Evaluarea progresului şcolar.

V. Managementul clasei.

 

Descriptorii criteriilor de evaluare a activităţii cadrului didactic

Criterii de evaluare a activităţii cadrului didactic

Gradul de īndeplinire a criteriilor (se indică prin semnul “+”)

 

1

2

3

4

5

I. Reflectarea curriculum-ului īn proiectarea didactică.

 

 

 

 

 

a) proiectarea didactică de lungă durată

Proiectul precizează distribuirea conţinutului şi termenele calendaristice pentru un semestru sau pentru un an şcolar.

Se precizează obiectivele-cadru, cele de referinţă şi unităţile de conţinut corespunzătoare şi se distribuie pe semestre.

Proiectul conţine obiective, conţinuturi şi strategii adecvate de învăţare şi se distribuie pe semestre.

Se stipulează toate componentele precedente şi se precizează strategii de evaluare. Obiectivul şi conţinuturile se distribuie pe semestre.

Conţine blocul de obiective intermediare, unităţi adecvate de conţinut, strategii didactice şi de evaluare, corelări interdisciplinare şi observaţii de corecţie sau precizare. Obiectivele şi conţinuturile se distribuie pe semestre convenţional.

b) proiectarea didactică a lecţiei

Planificarea lecţiilor se realizează sporadic, îndeplinind parţial cerinţele curriculare.

Obiectivele operaţionale (finale) se stabilesc lacunar, conţinuturile şi metodele proiectate satisfac parţial realizarea obiectivelor lecţiei.

Obiectivele operaţionale (finale) descind logic din cele de bază şi de referinţă, conţinutul şi strategiile didactice sînt alese justificat, strategiile de evaluare sīnt lacunare.

Se stabilesc obiectivele de īnvăţare echilibrate, conţinuturi şi strategii didactice adecvate, tehnici de asigurare a feedback-ului la fiecare etapă de învăţare.

Obiectivele proiectare, strategiile didactice şi conţinuturile sînt proiectate īntr-un sistem taxonomic chibzuit, evaluarea şi autoevaluarea sînt operative şi presupun includerea unor sarcini de corecţie sau extindere.

II. Aplicarea strategiilor didactice la lecţie.

Metodele şi formele aplicate satisfac parţial realizarea obiectivelor proiectate, lipseşte echilibrarea tipologiei sarcinilor după domeniile taxonomice.

Acţiunile didactice se realizează în conformitate cu obiectivele proiectate, sistemul de metode este aplicat īntr-o consecutivitate logică, prevalează metodele reproductive.

Metodele şi formele didactice se aplică într-un sistem argumentat, īn conformitate cu domeniile taxonomice, se realizează echilibrul dintre sarcinile reproductive- productive-creative, se aplică unele metode active de învăţare.

Obiectivele şi strategiile sînt realizate īn conformitate cu domeniile taxonomice, se realizează echilibrul dintre sarcinile reproductive- productive-creative, se pune accentul pe metode active de īnvăţare în perechi şi în grupuri mici.

Metodologia aplicată este raportată la obiectivele proiectate, este respectat raportul dintre tipurile de sarcini, se pune accentul pe acţiuni de învăţare productive şi creative, se aplică eficient metodele active de învăţare (descoperirea, studiul de caz, experimentul, problematizarea, proiectul etc.).

III. Selectarea conţinutului de învăţare.

Sīnt aplicate prioritar conţinutul şi ordinea sarcinilor din manual, se propun unele sarcini suplimentare neesenţiale.

Ca bază este aplicată materia din manual, care se completează, se precizează prin sarcini suplimentare de acelaşi tip, în cazuri aparte se propun sarcini diferenţiate.

Se utilizează pe larg conţinuturi din diverse surse suplimentare, care sînt de acelaşi tip cu cele din manual, se observă unele incoerenţe de conţinut sau suprasolicitare informaţională.

Conţinutul selectat este racordat la posibilităţile de realizare a obiectivelor proiectate, se utilizează raţional materiale suplimentare, se ţine cont de necesitatea diferenţierii conţinuturilor.

Selectarea conţinututirlor este racordată şa realizarea eficientă a obiectivelor proiectate, este de un volum optimal, posedă coerenţă logică, dificultatea şi dozarea conţinuturilor sînt raportate la capacităţile individuale de realizare a elevilor.

IV. Evaluarea progresului şcolar.

Se realizează evaluarea temei pentru acasă şi lichidarea golurilor depistate, se evaluează profund cîţiva elevi pentru a fi notaţi. Accentul în cadrul evaluării se plasează pe cunoştinţele reproductive.

După evaluarea temei pentru acasă se realizează verificarea însuşirii eficiente şi sistematizate, formării competenţelor, durabilitatea lor şi recomandări pentru lichidarea golurilor. Accentul se plasează pe cunoştinţe şi, parţial, pe competenţe.

Se realizează controlul multilateral al cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor, comentarea de către profesor şi elevi a succeselor şi lacunelor, determinarea în comun a strategiilor de lichidare a golurilor depistate. Accentul se plasează în egală măsură pe cunoştinţe şi capacităţi.

Evaluarea de contestare este īmbinată cu cea de diagnosticare a cunoştinţelor şi competenţelor pentru predarea temei noi, la fiecare etapă se realizează controlul secvenţial al înţelegerii materiei şi îndeplinirii obiectivelor operaţionale proiectate. Evaluarea are un caracter complex şi formativ.

Evaluarea se raportează la obiectivele operaţionale (finale) ale lecţiei, tehnicile de evaluare asigură un feedback imediat, elevii demonstrează deprinderi stabile de evaluare reciprocă, autoevaluare, autocorecţie şi autoreglare, se ţine evidenţa rezultatelor şi acţiunilor de corecţie. Evaluarea are un caracter complex şi formativ, bazat pe integritatea cunoştinţelor / competenţelor / atitudinilor.

V. Managementul clasei.

Cadrul didactic deţine controlul asupra comportamentului întregii clase, manifestă o atitudine respectuoasă faţă de elevi, utilizează mijloace de captare a atenţiei elevilor.

Relaţiile cadrul didactic – elev se bazează pe înţelegere reciprocă în realizarea sarcinilor de īnvăţare, cadrul didactic manifestă reacţie adecvată în cazul devierii nejustificate de comportament.

Procesul educaţional se realizează în colaborare, cadrul didactic manifestă aprobare personalizată şi susţinere în depăşirea şi susţinere în depăşirea dificultăţilor, stabileşte căi de includere în activitate a elevilor pasivi.

Prevalează la lecţie relaţiile de parteneriat, elevii sînt capabili să stabilească obiective pentru activitate, stabilesc, în colaborare cu cadrul didactic, căi de soluţionare a sarcinilor, consultă surse suplimentare, aleg soluţia optimă şi evaluează rezultatele.

Elevii sīnt subiecţi activi ai īnvăţării, selectează obiective de învăţare, redefinesc obiective personale, compară sarcinile individuale cu cele generale, analizează materialele faptice, se orientează în sursele de informaţii, descoperă corelări, sintetizează şi evaluează rezultatele.

* Cadrul didactic, aspirant la gradul doi, īntīi şi superior, va acumula un număr de semne (+) conform grilei de evaluare respective:

pentru gradul doi – 18/20 semne de “+”

pentru gradul īntīi – 22/24 semne de “+”

pentru gradul superior – 26/28 semne de “+”

 

Anexa nr. 2

FIŞA

de evaluare cadrului didactic

Numele, prenumele _________________________________________________________

Funcţia, gradul didactic ______________________________________________________

Unitatea de īnvăţămînt _______________________________________________________

Studiile, specializarea conform actului de studii ___________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vechimea īn educaţie ________________________________________________________

Vechimea īn funcţie _________________________________________________________

Nr. crt.

Fenomenul de referinţă

Descriptori de performanţă

Sursa determinării şi comentării

(se indică prin semnul +)

1.

Īn ce măsură cunoaşte şi realizează cadrul didactic curriculum-ul disciplinei

1

2

3

4

īn mare măsură

parţial

īn mică măsură

solicită remanieri

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2.

Capacitatea de a elabora (analiza) proiecte didactice (de scurtă durată, de lungă durată)

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

solicită asistenţă

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3.

Īn ce măsură realizează cadrul didactic obiectivele curriculare (cadru de referinţă)

1

2

3

4

complet

parţial

cu mari abateri

cere pregătire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

4.

Cum poate elabora (analiza) cadrul didactic obiectivele lecţiei şi sarcini didactice adecvate acestor obiective (de referinţă şi/sau operaţionale finale)

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită asistenţă

 

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

5.

Valorificarea conţinutului educaţional în contextul obiectivelor curriculare

1

2

3

4

excelent

bine

mai puţin bine

solicită asistenţă

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

6.

Repertoriul aplicativ (de promovare) a tehnologiilor active de predare / īnvăţare / evaluare

1

2

3

4

excelent

bine

suficient

solicită completări

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

7.

Īn ce măsură evaluarea activităţii elevilor este corelată (dirijată) cu obiectivele (orientările) educaţionale şi particularităţile individuale

1

2

3

4

īn mare măsură

īn mică măsură

necesită unele revederi

solicită remanieri

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

8.

Configuraţia formativă a activităţii (parteneriat, interacţiuni, interrelaţionări etc. la nivel de lecţie, activitate metodică, unitate şcolară)

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

solicită regîndire

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

9.

Abilitatea de a dirija activitatea educaţională (la nivel de elev, clasă)

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

solicită îmbunătăţiri

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

10.

Organizarea ambientului educaţional (confort psihologic, spaţiu adecvat, utilizarea corectă a timpului, respectarea elevului, colegului, subalternului)

1

2

3

4

foarte bine organizat

bine organizat

organizat satisfăcător

cere modificări substanţiale

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

11.

Rezultatele īn formarea elevilor (dezvoltarea profesională)

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită creşterea nivelului

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

12.

Suportul didactic (calitatea, designul materialelor didactice, proiectul de lecţie)

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

necesită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

13.

Cum este acceptat cadrul didactic de către copii, elevi, colegi, metodist, manager şcolar

1

2

3

4

foarte bine

bine

cu unele rezerve

cu mari rezerve

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

14.

Īn ce măsură realizează cadrul didactic activitatea de cercetare ştiinţifico-metodică

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

15.

Manifestarea cadrului didactic la nivel macrostructural (īntruniri, conferinţe, seminare etc.)

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

cere

revizuire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

16.

Participarea la diverse activităţi de formare continuă (perfecţionare obligatorie, stagii de formare, cursuri speciale, proiecte educaţionale, proiecte de management şcolar, formator, autoinstruire etc.)

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

cere īmbunătăţire

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

17.

Prin ce se manifestă originalitatea, creativitatea, iniţiativa cadrului didactic

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

cere īmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

18.

Parteneriatul īn activitatea educaţională cu diverşi factori (părinţi, primărie, direcţia de învăţămînt, agenţi economici, sponsori etc.)

1

2

3

4

foarte activ

activ

insuficient

necesită regîndire

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

19.

Nivelul comportamentului profesional (limbajul utilizat, cultura intelectuală, logica acţiunilor etc.)

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

necesită remanieri

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

20.

Capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute

1

2

3

4

foarte mare

mare

redusă

necesită formare

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

21.

Deschiderea spre schimbare īn īnvăţămînt

1

2

3

4

acceptă schimbare

acceptă cu unele rezerve

acceptă cu mari rezerve

nu acceptă

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

Sursa determinării sau a selectării informaţiei poate fi:

 1. Asistenţa la activităţile educaţionale;
 2. Informaţiile acumulate pe parcursul a 3/5 ani de activitate a cadrului didactic;
 3. Chestionarul;
 4. Discuţia;
 5. Observarea directă;
 6. Sondajul de opinie;
 7. Diferite teste;
 8. Fişe de lucru;
 9. Ancheta profesională;
 10. Consultarea experţilor în domeniu;
 11. Studierea datelor statistice;
 12. Studiul de implementare a curriculum-ului;
 13. Interviul ocazional sau periodic.

* Semnul “+” se aplică numai la un singur descriptor de performanţă.

** Cadrul didactic, aspirant la nivelul doi, īntīi şi superior, va acumula un număr de semne (+) conform grilei de evaluare respective:

pentru gradul doi:

pentru gradul īntīi:

pentru gradul superior:

Anexa nr. 3

FIŞA***

de evaluare cadrului managerial

Numele, prenumele _________________________________________________________

Funcţia, gradul didactic ______________________________________________________

Unitatea de īnvăţămînt _______________________________________________________

Studiile, specializarea conform actului de studii ___________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vechimea īn educaţie ________________________________________________________

Vechimea īn funcţie _________________________________________________________

Nr. crt.

Fenomenul de referinţă

Descriptori de performanţă

Sursa determinării şi comentării

(se indică prin semnul +)

1.

Cunoaşterea şi respectarea actelor normative şi de reformă educaţională care reglementează funcţionalitatea unităţii

1

2

3

4

īn mare măsură

parţial

īn mică măsură

solicită remanieri

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2.

Ierarhizarea şi repartizarea în planurile de activitate a problemelor privind activitatea unităţii în funcţie de importanţa lor, priorităţile, complexitatea sarcinilor

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

solicită asistenţă

 

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3.

Organizarea activităţii consiliului profesoral; calitatea şi eficienţa deciziilor consiliului: concordanţa între constatări şi măsuri, caracterul democratic al măsurilor luate.

1

2

3

4

foarte bine

bine

cu mari abateri

solicită pregătire

 

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

4.

Performanţele obţinute de elevi: promovabilitate, rezultatele la olimpiade şi concursuri, rezultatele absolvenţilor (bacalaureat, admitere, încadrare)

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită creşterea nivelului

 

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

5.

Rolul stimulativ al acţiunilor de îndrumare şi control, eficienţa lor

1

2

3

4

foarte mare

mare

redus

necesită formare

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

6.

Existenţa şi eficacitatea programului de dezvoltare a unităţii şcolare

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

7.

Organizarea schimbului de experienţă între pedagogi; promovarea experienţei pedagogice avansate

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

8.

Disciplina de muncă a personalului didactic şi administrativ

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

9.

Asigurarea climatului psihologic favorabil activităţii unităţii de învăţămînt

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

solicită asistenţă

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

10.

Activitatea cu tinerii specialişti

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

necesită remanieri

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

11.

Capacitatea de a stabili relaţii de parteneriat cu factorii implicaţi în procesul de instruire: relaţiile cu familia, cu unităţile administrativ-teritoriale, cu diverşi agenţi economici, sponsori.

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

necesită îmbunătăţire

 

 

 

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

12.

Activitatea economico-financiară, administrativ-gospodărească şi de secretariat

1

2

3

4

excelent

bine

satisfăcător

necesită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

13.

Perfectarea documentaţiei instituţiei

1

2

3

4

foarte bine

bine

cu unele rezerve

cu mari rezerve

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

14.

Crearea/completarea şi utilizarea funcţională a bazei tehnico-materiale a unităţii

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

solicită îmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

15.

Informarea cu noutăţi privind managementul educaţional

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

cere

revizuire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

16.

Exemplul personal, autoritatea īn colectiv

1

2

3

4

foarte bine

bine

satisfăcător

cere īmbunătăţire

 

 

 

 

Baza determinării: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

Sursa determinării sau a selectării informaţiei poate fi:

 1. Asistenţa la activităţile educaţionale;
 2. Informaţiile acumulate pe parcursul a 3/5 ani de activitate a cadrului didactic;
 3. Chestionarul;
 4. Discuţia;
 5. Observarea directă a sectorului de activitate, a faptelor;
 6. Sondajul de opinie;
 7. Diferite teste;
 8. Fişe de lucru;
 9. Ancheta profesională;
 10. Consultarea experţilor în domeniu;
 11. Studierea datelor statistice;
 12. Studiul de implementare a curriculum-ului;
 13. Interviul ocazional sau periodic.

* Semnul “+” se aplică numai la un singur descriptor de performanţă.

** Cadrul de conducere, aspirant la gradul doi, īntīi şi superior, va acumula un număr de semne (+) conform grilei de evaluare respective:

pentru gradul doi:

pentru gradul īntīi:

pentru gradul superior:

 

Anexa nr. 4

Procesul Verbal

al evaluării pe teren pentru

___________________________________________________________________

(confirmarea īn funcţie/acordarea gradului didactic şi confirmarea gradului deţinut)

Numele, prenumele _________________________________________________________

Funcţia, gradul didactic ______________________________________________________

Unitatea de īnvăţămînt _______________________________________________________

(denumirea, localitatea, judeţul (municipiul))

 

Nr. crt.

Īnregistrarea rezultatelor evaluării

Concluzii

1.

Rezultatele inspectării pe teren, reflectate în Fişa de evaluare

 

2.

Rezultatele expertizei proiectului calificativ (admis/respins)

 

3.

Data şi forma ultimei perfecţionări; calificativ (admis/respins)

 

 

Concluziile şi recomandările comisiei

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preşedintele comisiei _________________ _________________

Membrii comisiei _________________ _________________

_________________ _________________

Data _________________

 

Aprecierea consiliului profesoral al unităţii:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Directorul unităţii _________________ _________________

de īnvăţămînt _________________ _________________

_________________ _________________

Data _________________

 

Decizia Prezidiului judeţean de atestare:

_____________________________________________________________

 

Preşedintele _________________ _________________

Prezidiul judeţean _________________ _________________

de atestare _________________ _________________

Data _________________

 

 

Anexa nr. 5

 

NORMA DIDACTICĂ

a membrilor comisiilor republicane de evaluare,

īncadraţi īn procesul de atestare a cadrelor didactice

īn vederea conferirii gradelor didactice

 

 

Nr. crt.

Activităţi realizate

Ore atribuite

1.

Coordonarea activităţii de elaborare a proiectului ştiinţifico-metodic pentru gradul superior.

26

2.

Recenzarea proiectelor didactice:

 • pentru gradul īntīi
 • pentru gradul superior

Recenzarea Raportului de formare continuă:

 • pentru gradul īntīi
 • pentru gradul superior

8

10

8

10

3.

Asistenţa la susţinerea publică a proiectelor didactice, a rapoartelor de formare continuă şi a intervalului de performanţă

2

4.

Evaluarea pe teren (numai pentru instituţiile de învăţămînt cu subordine republicană)

6

 

Anexa nr. 6

CERINŢE

faţă de elaborarea proiectului didactic (lucrare metodică)

Cadru de referinţă

Proiectul didactic reprezintă o sinteză a cercetării aplicate, realizată de cadrul didactic în contexte educaţionale reale.

Proiectul didactic:

Demersuri pentru elaborarea tematicii proiectelor didactice de cercetare aplicativă:

Principii pentru desfăşurarea cercetării aplicative în clasă:

 

Indicatorii de evaluare a Proiectului

pentru gradul didactic īntīi şi superior

La aprecierea Proiectului didactic (metodic şi ştiinţifico-metodic) se va ţine cont de:

Structura şi componentele posibile ale proiectului didactic

a) pentru gradul didactic īntīi (30-50 pag.)

I. Introducere:

II. Descrierea fenomenului educaţional în contextul temei Proiectului.

III. Argumentarea propriei decizii privind schimbarea fenomenului educaţional. Decizia privind conţinutul şi acţiunile de schimbare. Selectarea şi evaluarea datelor.

IV. Propuneri şi concluzii.

V. Bibliografie.

VI. Anexe.

b) gradul didactic superior (60-90 pag.)

I. Introducere:

II. Analiza literaturii de specialitate privind problematica cercetării aplicative.

III. Analiza şi descrierea fenomenului pedagogic în contextul temei proiectului.

IV. Proiectarea şi descrierea propriei metodologii privind schimbarea fenomenului cercetat.

V. Aplicarea metodologiei proprii, selectarea şi prelucrarea datelor.

VI. Concluzii.

VII. Bibliografie.

VIII. Anexe.

Metodologia susţinerii deschise a Proiectului didactic

Anexa nr.7

Raport despre formarea continuă

1. Succintă descriere a experienţei profesionale.

2. Prezentarea temei de cercetare profesională:

3. Descrierea domeniilor de iniţiativă profesională (noi modalităţi de proiectare, de realizare a demersului educaţional, abordări originale ale conţinuturilor curriculare, de manuale etc.).

4. Dezvoltarea profesională prin cursuri, stagii, seminare cu elucidarea următoarelor aspecte:

5. Parteneriatul didactic cu elevii-subiecţi ai educaţiei şi colegii-subiecţi ai proiectului de predare/formare:

6. Descrierea unui set de materiale didactice din practica personală:

7. Perspective educaţionale la nivel de:

8. Dinamica rezultatelor şcolare.

La raport pot fi anexate şi unele materiale.

Raportul este dactilografiat. Volumul: 8-10 pagini.